Bağımsız Denetçi Eğitim Konuları

Eğitim konuları

  1.  Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül eder.
  2. Temel mesleki konular; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur.
  3. Destekleyici konular; mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

Bağımsız denetçi eğitimi yükümlülüğü ne zaman başlar?

TÜRMOB tarafından, Bağımsız Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde toplam 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlayabilmelerini sağlayacak düzen ve süreklilikte olmak üzere eğitim programları hazırlanır.

 

TÜRMOB

BAĞIMSIZ DENETÇİ SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Program Adı Programın Süresi Eğitim Yöntemi Programa Katılım Ücreti
Muhasebe 21 Saat (3 Gün) Yüz Yüze 840,00 TL + KDV
Denetim 14 Saat (2 Gün) Yüz Yüze 560,00 TL + KDV
Finans 12 Saat (2 Gün) Yüz Yüze 480,00 TL + KDV

Eğitimlerin yapılmasında bir sınıfta en fazla 35 katılımcı bulunabilecek ve en az 30 katılımcı ile sınıf açılacaktır. 30 katılımcının sağlanamadığı yerlerde sınıf açılmayacak, kabul eden başvuru sahipleri tercih edecekleri yakın bir eğitim yerine yönlendirileceklerdir.

Bağımsız Denetçilerden, Odalarımızda yapılacak olan bu eğitime katılmak isteyenler, eğitim ücretini;  adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebileceklerdir.

 

MUHASEBE
DERS İÇERİK
Kavramsal Çerçeve ve TMS/TFRS Genel Bilgilendirme Bu kısımda, hazırlanan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirten Kavramsal Çerçeve anlatıldıktan sonra uluslararası standartların amaç ve kapsamları ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılacaktır.
TMS/TFRS

(Bu kısımda aktarılacak standartlar ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 2 Stoklar
BOBİ FRS

Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

Bu bölümde böyle bir standarda neden ihtiyaç duyulduğu ile Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar bölümü açıklanacaktır.
BOBİ FRS

(Bu kısımda aktarılacak bölümler ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

BÖLÜM 5 Hasılat
BÖLÜM 6 Stoklar
BÖLÜM 12 Maddi Duran Varlıklar
BÖLÜM 15 Kiralamalar
Maliyet Muhasebesi Temel Kavramlar ve Esaslar
Sipariş Maliyet Yöntemi
Evre Maliyet Yöntemi
Standart Maliyet Yöntemi
Yönetim Muhasebesi Maliyet Sistemleri
Fiyatlandırma Kararları ve Maliyetler
Standart Maliyetler ve Yönetim Kararlarında Kullanılması
Stratejik Maliyet Yönetimi
JIT Ortamında Maliyet Yönetimi
Faaliyete Dayalı Maliyetleme
Hedef Maliyetleme
Mamul Yaşam Döneminde Maliyetleme
Kaizen Maliyetleme
Mali Tablolar Analizi Nakit Akış Tablosu ve Analizi
Mukayeseli Tablolar Analizi
Dikey Yüzdeler Analizi
Oran Analizi

 

 

DENETİM
DERS İÇERİK
Denetimde Temel Kavramlar Denetim Türleri
Denetçi Türleri
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
Önemlilik Kavramı
Risk Kavramı
Türkiye Denetim Standartları

(Bu kısımda aktarılacak standartlar ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı
KKS1 Türkiye Denetim Standartları Kalite Kontrol Standardı
BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması
BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması

 

 

FİNANS
DERS İÇERİK
Sermaye Piyasası Menkul Değer Kavramında Risk Kavramı
Menkul Kıymetler
Pay Benzeri Menkul Kıymetler
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca İhraç Edilen Borçlanma Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilmiş Yabancı Para Cinsinden Tahviller
Bankacılık Bankalarda Muhasebe Uygulamaları
Bankaların Özkaynakları
Banka Faaliyet Raporlarının Analizi
Banaklarda Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi
Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması
Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi
Varlık Yönetim Şirketleri
Sigortacılık Reasürans İşleyişinde Bazı Kavramlar
Sigortacılıkta İç Sistemler
Hayat Sigortası Tanımı Ve Çeşitleri
Hayat Dışı Sigortalar
Sigortacılık Açısından Risk Kavramı
Türkiye’de Sigortacılık Uygulamaları
Sigortacılıkta Teknik Karşılıklar
Özel Emeklilik Bireysel Emeklilik Sistemi
Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı
Bireysel Emeklilik Sistemi İle Hayat Sigortaları Arasındaki Farklar
Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi
Bireysel Katılım
Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi
Emeklilik Fon Portföyünün Yatırım Yapabileceği Araçları
Finansal Yönetim Sermaye Yapısı Kararları
Kâr Dağıtım Kararları ve Politikaları
Menkul Kıymetlerin Halka Arzı Yoluyla Finansmanı
Finansal Kiralama
Faktoring, Forfating

 

Bir yanıt yazın