İmza yetkili (mahasebe müdürü veya mali işler müdürü) yanında staj yapanlar

1. Staja giriş sınav sonuç belgesi

2. Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Emekli Sandığında kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5. Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

8. Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

9. İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

10. Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

11. Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,

12. Şirketin genel imza sirküleri

13. İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

14. Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

15. Vergi levhası fotokopisi

16. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda tarafından dosyaya konulacak)

17. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

Gözetim, Denetim veya İmza yetkili stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; staj tipine göre istenilen bilgi ve belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

– Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı( firma adresini de içeren)

– Yevmiye defterinin ön yüzünün fotokopisi

– Defter-i kebir’in ön yüzünün fotokopisi

 

YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ

– Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi

– Şirketin ticaret odası’ndan alınacak faaliyet belgesi

– Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi

– Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden alınacak yazı

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:

– Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

– Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

– SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almak zorundadırlar.

– Staj süresince aynı anda birden fazla yerde çalışılması uygun değildir.

– Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar

 

Bilgi: Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

Bir yanıt yazın