Bağımsız Denetçilik Stajı

  • Bağımsız Denetçilik Stajı Nedir?

Bağımsız denetçilik stajı, bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazanılması amacıyla KGK tarafından belirlenen temel esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimdir.

 

  • Bağımsız Denetçilik Stajını Başlatmak İçin Aranan Şartlar

Bağımsız denetçilik stajını başlatmak için; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak yeterlidir.

Bağımsız denetçilik stajını başlatmak için meslek mensubu olma veya denetçilik sınavından başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bağımsız denetçilik sınavını kazanmadan staj başlatılacağı gibi sınavı kazandıktan sonrada başlatılabilir Bağımsız denetçi olmak için meslek mensubu olma, bağımsız denetim sınavında başarılı olma ve uygulamalı mesleki eğitimi (stajı) tamamlama şartlarının tamamını yerine getirmek zorunlu olup bunların arasında öncelik-sonralık ilişkisi bulunmamaktadır.

 

  • Bağımsız Denetçilik Staj Süresi

Bağımsız denetçilik staj süresi 3 yıldır. En az on beş yıl mesleki tecrübeye sahip olan meslek mensuplarında uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz. Harici olarak 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı VEYA iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim alanlarda yapılan yüksek lisans eğitimleri staj süresini bir yıl azaltmaktadır. 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensupların yapmış oldukları staj süresinin bir yılı bağımsız denetçilik stajından düştüğü için meslek mensuplarının bağımsız denetçilik staj süresi 2 yıldır.

 

  • Bağımsız Denetçilik Stajı Yapılacak Yerler

Bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda fiilen görev almak suretiyle geçen süreler, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler, 3568 sayılı Kanunun 6. mad. 2. fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler bağımsız denetçilik staj süresinden sayılır.

25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğ” hükümlerine göre Yeminli Mali Müşavir yanında 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler bağımsız denetim staj süresinden sayılmaktadır. Konu ile ilgili bilgi almak için KGK aradığımızda,   bu maddenin “Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisansına sahip olanlar” için geçerli olduğu belirtildi. Konuyu netleştirmek ve yanlış yönlendirme yapmamak amacı ile kuruma başvuru yapılarak konu hakkında yazılı görüş istenecektir.²

Bağımsız denetçilik staj süresinde, uygulamalı mesleki eğitim görenler denetçi yardımcısı olarak adlandırılır ve denetçilerin refakatinde denetim çalışmalarına katılırlar. Bağımsız denetçilik stajı bildirimleri denetim kuruluşu tarafından eğitim ve yetkilendirme bilgi sistemi (EYBİS) aracığıyla KGK bildirilir.

 

  • Bağımsız Denetçilik Stajı ile ilgili Diğer Hususlar

  1. Bağımsız denetçilik stajını denetçi ve denetim kuruluşunda yapacak olanların stajı hizmet akdinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi tarihi itibariyle başlar.
  2. Bağımsız Denetçilik stajını (Meslek Mensubu olup ofisi olanlar vb.) dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet sözleşmesi şeklindeki bir akit ile denetim çalışmalarına katılarak yapılması halinde, staj, sözleşmenin bildirim tarihinde başlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi şartı yoktur. (Yönetmelikte hangi durumlar için dışardan hizmet sözleşmesi ile staj yapılacağı net olarak belirtilmemiştir.)
  3. Denetim kuruluşlarında, refakat çalışmaları bağımsız denetim alanında bilgi birikimine ve deneyime sahip denetçilerin gözetiminde yürütülür. Refakatinde eğitim yapılacak denetçinin asgari on yıllık mesleki tecrübeye sahip olması şarttır.
  4. Denetçi yardımcılarının stajına ilişkin olarak KGK tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler en geç on gün içinde KGK ’una bildirilir. Bu bilgi ve belgeler KGK tarafından incelenerek sisteme (EYBİS) yüklenir.

 

  • SMMM Stajını ve Bağımsız Denetçilik Stajını Birlikte Gerçekleştirmek  

Bağımsız denetçilik stajı denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda fiilen yapılması gerekmektedir. Denetçi veya denetim kuruluşlarında bağımsız denetimde fiilen geçirilen süreler hem SMMM stajı² süresine hem de bağımsız denetçilik staj süresine saydırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu KGK tarafından yetkilendirilmiş olan bağımsız denetçi veya denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetimin fiilen gerçekleştirilmesi ve sizin de fiilen denetimlerde yer almanız gerekmektedir. KGK tarafından bağımsız denetim stajı için sözleşme ve raporda isminizin yazılması vb. prosedürler istenmektedir. Yine bağımsız denetçilik stajını denetçi ve denetim kuruluşunda hizmet akdi ile yapacak olanların denetçi ve denetim kuruluşunda tam zamanlı olarak çalışması gerekmektedir. Bağımsız Denetçilik stajını (Meslek Mensubu olup ofisi olanlar vb.) dışarıdan hizmet sözleşmesi şeklinde bir akit ile denetim çalışmalarına katılarak yapılması halinde, tam zamanlı çalışma zorunluluğu yoktur.

Bir yanıt yazın