Bağımsız Denetçi Olma Şartları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmakla yetkilidir. Bu yetkileri kapsamında yapmış olduğu düzenlemeler ile bağımsız denetçi olabilmenin koşullarını yeniden belirlemiştir.

Önemli olan koşullardan biri sınavlarda başarılı olabilmektir. Bilindiği üzere bağımsız denetim yetkisi Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) verilmektedir. KGK tarafından yapılan sınavlara, YMM’ler üç konudan (muhasebe standartları / denetim / sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı), SMMM’ler ise dört konudan (muhasebe standartları / denetim / kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim / sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı) sınavlara tabi tutulacaklardır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur. Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

  • Bağımsız Denetçi Olma Şartları Müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış (65) gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum İnternet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bağımsız Denetçilik Sınavı başvuruları, ilan edilen başvuru süresi içerisinde KGK.gov.tr Kurumumunun İnternet sitesi  üzerinden gerçekleştirilmektedir.
  • Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.
  • Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da  düzenlenmektedir.
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.
  • Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.
  • Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Sınavın; konular itibarıyla birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, soruların hazırlanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bunlar için ödenecek ücrete ilişkin esaslar ile sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

  • Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150.- TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmamaktadır. Yukarıda belirtilen sınav ücreti 2017 takvim yılına ilişkin sınav ücreti olup, 2018 takvim yılı için değişebilir.
  • Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Ancak; Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.
  • Sınavlara katılım ile ilgili sınırlama bulunmamakta olup, sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. Adaylar, itiraz başvurularını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait KGK Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşu Yetkilendirme ve Sınav Ücreti Tahsilat Hesabı olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Girişimci Şubesine 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile kurumumuza yapacaklardır. Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespiti amaçlı yapılmalıdır.

 

Sınavın kapsadığı konular için tıklayın

 

Bir yanıt yazın