2020/1 SMMM Yeterlilik Sınavlarına İlişkin Duyuru

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara,
İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet
sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2020/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 14-15 Mart 2020
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 16.12.2019-10.01.2020
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 20.01.2020-21.02.2020

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 31.01.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen
tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme
belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyen adaylar, ön başvurularını
(https://ssi.tesmer.org.tr) web adresi üzerinden yapacaklardır.
 İlk kez sınava katılacak adaylar, web adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan
sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı bulunduğu
SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir. Sınav katılım şartını sağlayan adayların
başvuruları, ilgili Oda Başkanlığı tarafından yine aynı web adresi üzerinden
onaylanacaktır.
 Tekrar sınava katılacak adayların ise web adresi üzerinden başvuru yapmaları
yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler
dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde
mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla
beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış
olmak.
2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve /
veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj
süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3. Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında
45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde
belirtilen durumların bulunmaması,
gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli
Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına
katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
 Finansal Muhasebe,
 Finansal Tablolar ve Analizi,
 Maliyet Muhasebesi,
 Muhasebe Denetimi,
 Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
 Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın
6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3
yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan
sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan
adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli
sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli
sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan
mahkeme kararı fotokopisi,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda
tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini
(Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici
mezuniyet belgesi fotokopisi
Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan
adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
 Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
 Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür”
şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi,
(Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de
yapılacaktır.)
 Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
 Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı
Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş
fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması
halinde bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
 Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların,
her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
 (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim
Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),
5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak
mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık
suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet
belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,
8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava
katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten
sorumlu olanlar için ise toplam 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan
banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında
TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
 İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,
 Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde
19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez
açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak
öngörülen bedeli ödedikten sonra https://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden sınav
başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son
başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve
Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4.
maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları
anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)’in internet
sitelerinde duyurulacaktır.
3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER’in http://belge.tesmer.org.tr web adresinden yazıcı çıktısı
olarak alınabilecektir.
4. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı
Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında
bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.